splab2023

สามขั้นตอนง่าย ๆ ในการส่งตรวจ

เก็บ

เก็บสิ่งส่งตรวจ (Self swab)
และกรอกใบส่งตรวจด้วยตนเอง
หรือติดต่อคลินิกเพื่อทำการเก็บตัวอย่าง

ส่งตรวจ

แจ้ง เอสพีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์
แจ้งผ่าน splab2022@gmail.com
หรือติดต่อ 02-1013246
เพื่อนัดหมายการรับตัวอย่าง

เช็กผลตรวจ

หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง
สามารถรับผลฉบับจริงผ่านทางเจ้าหน้าที่รับ-ส่งสิ่ง
ส่งตรวจ หรือเช็คผลตรวจออนไลน์
ภายใน 5 วันทำการได้ที่ www.splab2023.com