splab2023

ห้องปฏิบัติการทางอณูชีววิทยา ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2022 และ ISO 15190 : 2020
โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ห้องปฏิบัติการเอสพีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2
และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testing โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการชั้นนำทางด้านเวชพันธุศาสตร์ เสริมสร้างสมรรถนะงานตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข

พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านห้องปฏิบัติการในการให้บริการทางอณูชีววิทยาอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
นำไปสู่การสร้างขอบข่ายการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ไว้วางใจ

พันธมิตร

      ห้องปฏิบัติการเอสพีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์มีนโยบายประสานความร่วมมือกับห้องปฏิบัติการ
 ทั้งในและต่างประเทศที่ให้บริการด้านอณูชีววิทยา
เพื่อให้สร้างเครือข่ายการให้บริการอย่างครอบคลุมและพัฒนาการให้บริการสู่ระดับสากล

การออกแบบห้องปฏิบัติการ

เอสพีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์

เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการทางอณูชีววิทยาที่ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า
คุณจะได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ สะดวก และรวดเร็ว

 • พื้นที่ใช้สอย 226 ตารางเมตร
 • ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • การเข้า – ออกห้องปฏิบัติการมีระบบจำกัดการเข้าออกจากบุคคล
  ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • แบ่งพื้นที่โซนปฏิบัติการอย่างชัดเจน
 • มีระบบไหลเวียนอากาศอย่างเหมาะสม
 • มี Pass box รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ สิ่งของ/อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Contaminate)
 • มี Autoclave สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ ลดการปนเปื้อนของขยะติดเชื้อ
 • มีที่ล้างตา และฝักบัวล้างตัว กรณีฉุกเฉิน
 • มีระบบเตือนภัยเพลิงไหม้และทางหนีไฟตามมาตรฐานความปลอดภัย

ห้อง EXTRACTION ROOM (ห้องสกัดสารพันธุกรรม)

ห้องปฏิบัติการเอสพีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ใช้เครื่องสกัด Hema E96-I
โดยอาศัยอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic bead) ในการสกัด DNA และ RNA

เครื่องสกัด Hema E96-I สามารถสกัดสารพันธุกรรมได้ถึง 32 ตัวอย่างต่อรอบ
และใช้ระยะเวลาเพียง 13 นาที

ห้อง MASTER MIX ROOM (ห้องเตรียมน้ำยา)

เป็นห้องที่สะอาดที่สุด เพื่อให้น้ำยาที่เตรียมนั้น มีความบริสุทธ์ ไม่มีการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นห้องสำหรับเก็บรักษาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอีกด้วย

ห้อง PCR ROOM (ห้องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม)

เป็นห้องที่มีการใช้เครื่อง Real Time PCR เพื่อเพิ่มจำนวนปริมาณสารพันธุกรรม 
ทำให้ตรวจพบเชื้อได้ ถึงแม้จะมีปริมาณน้อยก็ตาม รวมถึงเป็นห้องที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการตรวจโดยนักเทคนิคการแพทย์

จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ก่อน?

รู้ก่อน เลือกทางเลือกการรักษา เพื่อชีวิตที่ยังยืน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันที่ข่าวต่างนำเสนอการเป็นโรคต่าง ๆ นั้นจะมากขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้เนื่องด้วยมลภาวะต่าง ๆ
ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นสิ่งเหล่านั้น รวมถึงโรคทางพันธุกรรม จะดีกว่าไหมถ้าคุณทราบก่อน?

เอสพีแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์

จะเป็นทางเลือกสำหรับคุณในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้
มะเร็งผิวหนัง เชื้อไวรัสเอชพีวี ไข้หวัดใหญ่และโคโรนาไวรัส
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง